Salgs- og leveringsbetingelser

 1. Anvendelse
  1. Anvendelse: Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (“Betingelserne”), gælder for alle aftaler om SOLCELLEKONSULENTEN A/S, CVR-nummer 34699984, (“Virksomheden”) salg og levering af produkter og tilknyttede ydelser til erhvervskunder og private.
 2. Aftalegrundlag
  1. Aftalegrundlag: Betingelserne udgør sammen med Virksomhedens tilbud og ordrebekræftelser det samlede aftalegrundlag om, Virksomhedens salg og levering af produkter og tilknyttede ydelser til kunden (”Aftalegrundlaget”). Kundens indkøbsbetingelser trykt på ordrer eller på anden måde meddelt til Virksomheden udgør ikke en del af aftalegrundlaget.
  2. Ændringer og tillæg: Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt.
 3. Produkter, reservedele og ydelser
  1. Produkter: Produkter, som Virksomheden sælger og leverer til kunden, er nye og overholder dansk lovgivning ved leveringen. Dog overholder produkter, som virksomheden sælger og leverer til kunden, ikke med sikkerhed andre landes lovgivning og stilles derfor ikke til ansvar ved brug i andre lande eller ved videresalg til ande lande.
  2. Ydelser: Tilknyttede ydelser, som Virksomheden sælger og leverer til kunden, i forbindelse med salg og levering af produkter såsom, montering af solceller, el-tilslutning af solceller, inverter og batteri, udføres håndværksmæssigt korrekt og overholder dansk lovgivning ved leveringen.
  3. Ansvarsbegrænsning: Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden i ingen tilfælde ansvarlig for tab eller skade, der kan henføres til brug af produktet uden for produktets formål eller til brug uden for Danmark. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang Virksomheden måtte ifalde ansvar for sådant tab eller skade.
  4. Rettigheder: Virksomhedens ejendomsret til produktet ophører, når den samlede ordre er betalt, jf. dog pkt. 10.1. Såfremt kunden ikke betaler til fulde i henhold til ordre, er virksomheden berettiget til at kræve produktet retur uden at det derved medfører, at virksomheden fortaber sin ret til at gøre krav på den resterende del af betalingen fra kunden.
 4. Pris og betaling
  1. Pris: Prisen for produkter og tilknyttede ydelser følger Virksomhedens gældende prisliste på det tidspunkt, hvor Virksomheden bekræfter kundens ordre, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Alle priser er inklusive moms.
  2. Kunden skal betale 30% af den samlede ordre på bestillingstidspunktet eller senest 3-4 uger før levering, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.
  3. Kunden skal betale de resterende 70% af den samlede ordre ved levering af produktet, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.
  4. Hvis ordren trækkes tilbage, efter ordren er bekræftet, skal kunden betale 10% af ordrens sum, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.
 5. Forsinket betaling
  1. Rente: Hvis kunden undlader at betale en faktura for produkter eller tilknyttede ydelser rettidigt af årsager, som Virksomheden er uden ansvar for, har Virksomheden ret til rente af det forfaldne beløb på 1,5 % pr. måned fra forfaldstid og til betaling sker.
  2. Ophævelse: Hvis kunden undlader at betale en forfalden faktura for produkter eller tilknyttede ydelser senest 14 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav om betaling fra Virksomheden, har Virksomheden ud over rente efter pkt. 5.1 ret til at:
   1. Ophæve salget af de produkter og/eller tilknyttede ydelser, som forsinkelsen vedrører,
   2. Ophæve salget af produkter og/eller tilknyttede ydelser, som endnu ikke er leveret til kunden, eller kræve forudbetaling herfor, og/eller
   3. gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.
 6. Tilbud, ordrer og ordrebekræftelser
  1. Tilbud: Virksomhedens tilbud er gældende i 15 dage fra den dato, tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Accept af tilbud, der er Virksomheden i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for Virksomheden, medmindre Virksomheden meddeler kunden andet.
  2. Ordrebekræftelser: Virksomheden tilstræber at sende bekræftelse eller afslag af en ordre på produkter eller tilknyttede ydelser til kunden skriftligt senest 3 arbejdsdage efter modtagelse af ordren. Bekræftelser og afslag af ordrer skal være skriftlige for at binde Virksomheden.
  3. Ændring af ordrer: Kunden kan ikke ændre en afgivet ordre på produkter eller tilknyttede ydelser uden Virksomhedens skriftlige accept.
  4. Uoverensstemmende vilkår: Hvis Virksomhedens bekræftelse af en ordre på produkter eller tilknyttede ydelser ikke stemmer overens med kundens ordre eller Aftalegrundlaget, og kunden ikke ønsker at acceptere de uoverensstemmende vilkår, skal kunden meddele det til Virksomheden skriftligt senest 5 arbejdsdage efter modtagelse af ordrebekræftelsen. I modsat fald er kunden bundet af ordrebekræftelsen.
 7. Levering
  1. Leveringsbetingelse: Virksomheden leverer alle solgte produkter på den oplyste installationsadresse, der fremgår af Kundens ordre og som bekræftet på ordrebekræftelsen. Som udgangspunkt sker levering af vare i forbindelse med at tilknyttede ydelser udføres, medmindre andet er aftalt. Ved at kunden fravælger sig tilknyttede ydelser, kan Kunden få leveret vare(r) med vognmandsfirma eller fragtmand eller afhente varerne på Virksomhedens lager. Ved afhentning af varerne er det på kundens eget ansvar.
   Ved levering med vognmandsfirma eller fragtmand er varen leveret, når den aflæsses fra vognkanten, med kran eller truck, på leveringsadressen eller umiddelbart uden for leveringsadressen. Kunden bære risikoen for, at en fuldt læsset lastvogn kan køre frem til den anviste leveringsadresse. Er det ikke muligt at køre helt frem til leveringsadressen, anses levering som sket, når det købte er læsset af tættest muligt på leveringsadressen. Vi kan imødekomme ønsker til aflæsningssted, i det omfang det er muligt, hvis disse oplyses ved ordreafgivelse.
  2. Leveringstid: Virksomheden leverer alle solgte produkter og tilknyttede ydelser til den tid, der er skriftligt aftalt med Virksomhedens logistik afdeling. Virksomheden kan ved ordreafgivelse ikke give oplysninger om det nøjagtige tidspunkt for levering og udførelse af tilknyttede ydelser, men kan give et estimeret tidspunkt for levering ved ordreafgivelse. Virksomheden har ret til at levere før den aftalte leveringstid, medmindre parterne har aftalt andet.
  3. Undersøgelse: Kunden skal undersøge alle produkter og tilknyttede ydelser ved leveringen. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til Virksomheden. Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til Virksomheden, kan den ikke senere gøres gældende.
 8. Forsinket levering
  1. Meddelelse: Hvis Virksomheden forventer en forsinkelse i leveringen af produkter eller tilknyttede ydelser, informerer Virksomheden kunden om det og oplyser samtidig årsagen til forsinkelsen og ny forventet leveringstid.
  2. Specielle forhold: Ved uhensigtsmæssige forhold, er der tale om følgende:
   1. Vind og vejr der anses som værende farlige og kan være til fare for medarbejdere der udfører tilknyttede ydelser.
   2. Produkter der er mangelvarer eller i restordre ved leverandører.
  3. Ansvar: Virksomheden kan ikke stilles til ansvar for forsinkelse på leveringen af produkter der er forsaget af de nævnte “Specielle forhold” i punkt 8.2
 9. Garanti
  1. Garanti: Virksomheden garanterer, at produkter og tilknyttede ydelser er fri for væsentlige fejl og mangler, op til levering.
  2. Leverandørgarantier: I tilfælde hvor leverandør tilbyder yderligere garantier er det op til kunden at foretage sådanne registreringer.
  3. Undtagelser: Virksomhedens garanti omfatter ikke sliddele og fejl eller mangler der skyldes:
   1. Almindelig slitage
   2. Opbevaring, installation, brug eller vedligeholdelse i strid med Virksomhedens instruktioner eller almindelig praksis,
   3. reparation eller ændring udført af andre end Virksomheden, og
   4. andre forhold, som Virksomheden er uden ansvar for.
  4. Meddelelse: Hvis kunden opdager en fejl eller mangel, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til Virksomheden. Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til Virksomheden, kan den ikke senere gøres gældende. Kunden skal give Virksomeheden de oplysninger om en meddelt fejl eller mangel, som Virksomheden beder om.
 10. Ansvar
  1. Ansvar: Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begrænsninger, der følger af Aftalegrundlaget.
  2. Produktansvar: Virksomheden er alene ansvarlig for produktansvar med hensyn til leverede produkter, i det omfang et sådant ansvar følger af ufravigelig lovgivning. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang Virksomheden måtte ifalde produktansvar herudover.
  3. Ansvarsbegrænsning: Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget kan Virksomhedens ansvar over for kunden ikke pr. kalenderår samlet overstige 50 % af det salg af produkter og tilknyttede ydelser, som Virksomheden netto har faktureret til kunden i det umiddelbart foregående kalenderår. Ansvarsbegræns­ningen gælder ikke, hvis Virksomheden har handlet forsætligt eller groft uagtsomt.
   1. Som følge af at kundens tag eller område, hvor arbejdet skal udføres, er af en sådan beskaffenhed, at det ikke er sikkert, muligt eller på anden måde forsvarligt at opfylde indgåede forpligtelser, er Virksomheden ikke ansvarlig over for kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget.
  4. Indirekte tab: Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig over for kunden for indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill, medmindre det er forårsaget forsætligt eller groft uagtsomt.
  5. Force majeure: Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig over for kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for Virksomhedens kontrol, og som Virksomheden ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder.
  6. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig over for kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser som følge af, at dennes tag eller område, hvor arbejdet skal udføres, er af en sådan beskaffenhed, at det ikke er sikkert, muligt eller på anden måde forsvarligt at opfylde indgåede forpligtelser.
  7. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget afholder Virksomheden ikke eventuelle administrations- eller tilslutningsomkostninger til kundens netselskab.
  8. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig over for kunden for at undersøge, om denne har en fast internetforbindelse i bygningen. Det er alene kundens ansvar at sikre en fast internetforbindelse, hvilket under alle omstændigheder er påkrævet ved batteriinstallationer.
  9. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig over for kunden for at sikre, at portindstillinger i dennes internetleverandørs modem/router er i overensstemmelse med de portindstillinger, som kræves af en given batteri- eller inverterleverandør for, at et givent batteri eller inverter kan sende og modtage data via internettet.
  10. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig over for kunden for at bestille, opsætte og installere ny elmåler, hvis denne skal skiftes. Vi anbefaler altid, at der i forbindelse med et solcelleanlæg er opsat en summationsmåler.
 11. Immaterielle rettigheder
  1. Ejendomsret: Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder vedrørende produkter, reservedele og tilknyttede ydelser, herunder patenter, design, varemærker og ophavsrettigheder, tilhører Virksomheden.
 12. Fortrolighed
  1. Videregivelse og brug: Kunden må ikke viderebringe eller bruge eller sætte andre i stand til at bruge Virksomhedens erhvervs-/forretningshemmeligheder eller andre oplys­ninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige.
  2. Beskyttelse: Kunden må ikke på utilbørlig måde skaffe sig eller forsøge at skaffe sig kendskab til eller rådighed over Virksomhedens fortrolige oplysninger som beskrevet i pkt. 12.1. Kunden skal omgås og opbevare oplysningerne forsvarligt for at undgå, at de utilsigtet kommer til andres kundskab.
  3. Varighed: Kundens forpligtelser efter pkt. 12.1-12.2 gælder under parternes samhandel og uden tidsbegrænsning efter samhandlens ophør uanset årsagen til ophøret.
 13. Behandling af personhenførbare oplysninger
  1. Behandling: Virksomheden behandler personoplysninger under behørig iagttagelse af databeskyttelsesforordningen og -loven. Oplysninger om Kundens navn, e-mail, telefonnummer, mv. benyttes alene i forbindelse med Kundens bestilling, kommunikation med Kunden.
  2. Den registreredes rettigheder: Virksomheden efterlever de registreredes rettigheder (bl.a. ret til indsigt, berigtigelse, sletning, begrænsning af behandling, indsigelse, dataportabilitet, klage og ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering).
  3. Opbevaring og videregivelse: Virksomheden opbevarer oplysningerne så længe, det er nødvendigt for det formål, hvortil oplysningerne behandles. Virksomheden hverken videregiver, sælger eller på anden måde overdrager oplysninger til tredjemand, medmindre Kunden har givet accept.
  4. Kontakt: Ønsker Kunden oplysninger om, hvilke data der bliver behandlet, at få data slettet eller korrigeret, kan Kunden kontakte Virksomheden: kontakt@solcellekonsulkenten.dk – 75 76 17 00
 14. Gældende ret og værneting
  1. Gældende ret: Parternes samhandel er i alle henseender underlagt dansk ret.
  2. Værneting: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samhandel, skal afgøres ved de danske domstole med Retten i Aarhus som værneting.